FORGOT YOUR DETAILS?

Política de privacitat

Avís legal i política de privacitat

Informació general de la seu electrònica o lloc web margersdemallorca.com

margersdemallorca.com és un domini de l'associació Gremi de Margers de Mallorca, d'ara en endavant GREMI, amb NIF G-57999419, domicili al carrer Julià Álvarez 11, Baixos, 07004 de Palma (Mallorca, illes Balears), tel. 971 91 91 66 i adreça electrònica de contacte info@margersdemallorca.com Mitjançant el domini margersdemallorca.com, l’entitat gestiona aquest seu portal web, sense perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces electròniques que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web margersdemallorca.com.

Accés dels usuaris

L’accés i/o ús dels portals del GREMI atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de les condicions d’accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Les esmentades condicions seran d’aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que resultin d’aplicació en les funcionalitats que ofereix el portal. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal margersdemallorca.com sota criteris de bona fe.

L’accés inicial al portal és gratuït. Tanmateix, hi poden haver funcionalitats o serveis subjectes al pagament d’un preu en les condicions que en cada cas s’estableixin.

En el cas que calgui que l’usuari s'hi registri per utilitzar determinades funcions o serveis, aquest registre s’efectuarà mitjançant formularis de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest avís legal.

Per utilitzar el portal, els menors d’edat hauran de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, els quals en seran responsables.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Són titularitat del GREMI els drets de propietat intel·lectual i industrial del portal margersdemallorca.com, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon en exclusiva al GREMI l’exercici, en exclusiva, dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d’aquests continguts, o d’altres que s’hi puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització del GREMI sense perjudici dels límits que estableix el reial decret 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

Reserva de drets: El GREMI explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D’acord amb el previst a l’article 32 del test refós de la llei de propietat intel·lectual, el GREMI s’oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les publicacions del GREMI en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa del GREMI.

Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

  • La presentació d’una pàgina del portal instituciomoll.cat  o qualsevol contingut d’aquesta pàgina en una finestra que no pertany al GREMI per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent-hi framing, inline linking, etc.
  • Una extracció d’elements del lloc web que causi perjudici a la instituciomoll.cat conforme a les disposicions vigents.
  • L’ús comercial dels continguts del lloc web instituciomoll.cat.
  • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat dl GREMI, sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’entitat.
  • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
  • Provocar danys en els sistemes físics i lògics del GREMI, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

L’usuari podrà visualitzar els continguts d’aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

Protecció de dades de caràcter personal

  1. A) Dades recollides a través de formularis

En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través del portal instituciomoll.cat, el seu tractament se sotmet a les previsions de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa aplicable. Les dades es tractaran per a les finalitats indicades en els avisos corresponents i s’incorporaran en un fitxer de dades personals. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades pel GREMI, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPD, us podeu adreçar a info@margersdemallorca.com, o a l’adreça de l'associació Gremi de Margers de Mallorca que consta al principi d’aquest avís legal.

  1. B) Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’internet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs demanat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no s’associa a persones usuàries concretes i s’utilitza amb la finalitat exclusiva d’obtenir informació estadística sobre l’ús del lloc web instituciomoll.cat.

margersdemallorca.com no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes, usuàries de la seu electrònica. L’ús d’aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l’accessibilitat i l’exploració segura i eficient de la seu electrònica d’instituciomoll.cat o per a mesures i dades d’audiències anònimes.

Aquest lloc web fa servir les eines de mesura d’audiència de Google Analytics, que permeten analitzar el comportament i el perfil dels visitants anònims amb l’objectiu de millorar el funcionament de la web.

Responsabilitat en relació amb els continguts

El GREMI es reserva el dret de modificar els continguts de la web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir l’accés a la web, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.
El GREMI no es fa responsable de l’accés tècnic, la informació o els continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal instituciomoll.cat.
El GREMI no s’identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors.

Dret d’exclusió

El GREMI es reserva el dret de denegar o retirar l’accés als seus llocs web i/o els serveis oferts sense necessitat d’avís previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

Subscripcions

La subscripció a productes editats per la Institució Moll que es facin a través d’aquest portal serà voluntària i suposarà l’acceptació de les condicions que en cada cas s’estableixin i que l’usuari haurà d’acceptar expressament. També implicarà l’acceptació per rebre informació comercial de productes i serveis del GREMI. El fet de donar-se d’alta en aquests serveis comporta l’autorització al GREMI per a aquest tipus de comunicacions. L’usuari podrà revocar aquesta autorització amb una comunicació per escrit en la forma que el GREMI indicarà en cada cas.

Generalitats

El GREMI perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

El GREMI no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus, per la qual cosa no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d’índole tècnica.

Modificació de les presents condicions i durada

El GREMI podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades i seran degudament publicades aquí. La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre el GREMI i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Palma, Mallorca.

TOP